آدرس اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه آذر:

تبريز _ بلوار آزادي، ابتداي خيابان پاستور جديد، جنب بيمه تامين اجتمائي شعبه 4

 كد پستي  : 5163973118 


           پست الكترونيكي:tabriz@cra.ir                  

 

شماره هاي تماس     51003600 -041

شماره دورنگار     

041-51003626

 

شماره هاي داخلي :

 دبيرخانه
51003605
اداره گمرك
51003606
حراست
51003603
اداره توسعه منابع
51003607
نظارت بر شبكه هاي راديويي
51003610
نظارت بر سرويس هايفنآوري اطلاعات
51003604
نظارت بر سرويس هاي ارتباطي
51003606
پشتيباني فني   _ IT
51003636
 نگهباني       51003618
 حوزه مديريت                  
51003601

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL